Twitter

Twitter – en outnyttjad pusselbit i relationen med investerare

Med börsnoteringen 2013 tog Twitter steget in i ”corporate-världen” och är i dag den snabbast växande kommunikationskanalen för B2B och IR. För att kommunikationen med kapitalmarknaden ska nå sin fulla potential gäller det att tänka efter före och integrera twitter som en naturlig kanal i samspel med den övergripande IR-strategin.

Efter en smygande start använder allt fler svenska börsbolag Twitter för sin finansiella kommunikation. Bland annat för att dela med sig av budskap från kvartalspresentationer och roadshows och dra trafik till sin webbplats.

2013 blev Twitter ett tydligt alternativ för kommunikation med investerare. Genombrottet kom dels med noteringen på New York-börsen, dels när den inflytelserika amerikanska finansmannen Carl Icahn skapade IR-historia när han twittrade om sin investering i Apple.

Möjlighet att utveckla och bygga nära relationer

Den generella trenden är att bolagens följare på Twitter fördubblas varje år. Det säger en hel del om möjligheten att utveckla nära relationer med investerare, kunder och viktiga digitala påverkare. För att förvalta detta engagemang och skapa lojalitet och bygga relationen med nya och befintliga investerare gäller det att använda Twitter för IR på ett genomtänkt sätt.

Ett företag som planerar en Twitter- satsning bör tänka på:

  • Vilka budskap som stödjer företagets investment story.
  • Hur ser företagets investerarbas ut? Vem talar man till och vem vill man tala till?
  • Syfte och mål med varje tweet.
  • Att synkronisera informationen och låta alla olika kanaler samspela.
  • Att stämma av reglerna för publicering av finansiell information med börsens övervakningsmyndighet och företagets jurister vad gäller friskrivningar.
  • Att internt i god tid förbereda och godkänna tweets tillsammans med pressmeddelanden, presentationer och anföranden. Till exempel inför en investerardag, kvartalsrapport eller viktiga omvärldhändelser med påverkan på företagets utveckling.

Pusselbit i kommunikationsstrategin

För företag med en intelligent IR-strategi kommer många av frågorna att besvara sig själva. Annars kan det finnas anledning att utvärdera företagets kommunikationsplattform.  Kommunikationen med företagets investerare bör integreras i företagets övergripande kommunikationsstrategi och de kanaler som används bör samspela för att på bästa sätt nå rätt målgrupp med rätt budskap på rätt plats. Här är Twitter en viktig och till viss del fortfarande outnyttjad pusselbit när det kommer till att bygga relationer med nya och befintliga investerare.